Posts

eents & ewals IPO Initial Public Offering आपलेज्ञान, व्यवसाय, गुंतवणूकसमाजजीवनयासाठीसुसुत्रसशक्तप्रणाली; अशीकीजिच्याकार्यपद्धतीवरसर्वांचाईच्छितअसाप्रभावराहील.   केवळयोग्यमूल्यमापनव्हावेयापोटीकित्येकहौशी, नौशी, गौशीसंशोधकतठस्थराहतात. अनेक